Home Releases 2022, №3 (43)

PERSONAL IDENTITY IN THE MODE OF FREEDOM AND RESPONSIBILITY

Social Philosophy , UDC: 101.9 DOI: 10.25688/2078-9238.2022.43.3.1

Authors

  • Mamedova Natalia Mikhailovna Doctor of Philosophy, Professor

How to link insert

Mamedova, N. M. (2022). PERSONAL IDENTITY IN THE MODE OF FREEDOM AND RESPONSIBILITY Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №3 (43), 6. https://doi.org/10.25688/2078-9238.2022.43.3.1
References
1. 1. Artamonova, Yu. D., & Demchuk, A. L. (2020). «Konnektivnaya identichnost`» v sovremennom mire [“Connective identity” in the modern world]. Voprosy filosofii. [Questions of philosophy], 4, 69–79. (In Russian). EDN PDDUMJ. DOI: 10.21146/0042-8744-2020-4-69-79
2. 2. Akchurin, B. G. (2005). Chelovecheskaya telesnost`: transtsendental`naya sushchnost` i sotsial`nyy`e aspekty` yeye identifikatsii [Human corporality: transcendental essence and social aspects of its identification]. Ufa: Gilem. 254 p. (In Russian). EDN PENVUE. URL: https://www.elibrary.ru/item.
3. 3. Berdyayev, N. A. (2005). Filosofiya svobody [Philosophy of Freedom]. Moscow: AST. (Ser. Filosofija. Psihologija: FP. [Ser. Philosophy. Psychology: FP]). (In Russian). EDN QWKXAD. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20034680
4. 4. Berdyayev, N. A. (1993). O naznachenii cheloveka [On the appointment of a person]. (Comp.: L. I. Grekov, A. P. Polyakov; Auth. introductory article: P. P. Gaidenko; Note by R. K. Medvedeva). Moscow: Respublika. 382 p. (In Russian). EDN TJNGST. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20062183
5. 5. Dennett, D. (2017). From Bacteria to Back and Back. The Evolution of Minds. New York: Notron and Company. 476 р.
6. 6. Gadamer, Kh.-G. (1988). Istina i metod: Osnovy filos. Germenevtik [Truth and Method: Fundamentals of Philosophical Hermeneutics]. Moscow: Progress. 704 p. (In Russian). EDN OLSMGR. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44947110
7. 7. Granic, I., Morita, H., & Scholten, H. (2020). Beyond Screen Time: Identity Development in the Digital Age. Psychological Inquiry, 31, Issue 3, 195–223. DOI: 10.1080/1047840X.2020.1820214
8. 8. Gusserl’, E. (2008). Ideya fenomenologii: Pyat` lektsiy [The Idea of Phenomenology: Five Lectures]. Saint Petersburg: Humanitarian Academy. 224 p. (In Russian). EDN VWMTZZ. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25978680
9. 9. Koneva, A. V. (2018). “Tsifrovaya identichnost`”: protsessy identifikatsii i reprezentatsii v setevoy kommunikatsii [“Digital identity”: processes of identification and representation in network communication]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina [Pushkin Leningrad State University Journal. Philosophy], 1, 50–61. (In Russian). EDN YWLWXE. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32823923
10. 10. Khaydegger, M. (2011). Bytiye i vremya [Being and time; per. with him]. Moscow: Academic Project. (In Russian). EDN QXAADR. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20061256
11. 11. Lisenkov, A. A. (2020). Transformatsiya identichnosti v tsifrovuyu e`pokhu [Transformation of identity in the digital age]. Voprosy filosofii [Questions of philosophy], 3, 65–74. (In Russian). EDN DPAULB. DOI: 10.21146/0042-8744-2020-3-65-74
12. 12. Luman, N. (2004). Obshchestvo kak sotsial`naya sistema [Society as a social system]. Moscow: Logos. 232 p. (In Russian). EDN PWOOCR. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18852971
13. 13. Mamedova, N. M. (2021). Chelovek v epokhu tsifrovizatsii: na grani real`nogo i virtual`nogo [Humans in the age of digitalization: on the verge of real and virtual]. Vek globalizatsii [Age of globalization], 3 (39), 74–85. (In Russian). EDN RMIXIC. DOI: 10.30884/vglob/2021.03.06
14. 14. Mamedova, N. M. (2019). Informatsionnoye obshchestvo: transgressiya sotsial`nosti [Information society: transgression of sociality]. MCU Journal of Philosophical Sciences, 1 (29), 9–14. (In Russian). EDN PCKUAH. DOI: 10.25688/2078-9238.2019.29.1.01
15. 15. Marks, K., & Engels, F. (1955). Nemetskaya ideologiya [German ideology]. In Sobraniye sochineniy. T. 3. 2-e izd. [Collected works. Vol. 3. 2nd ed.]. Moscow: Politizdat. 689 p. (In Russian).
16. 16. McKenna, M. (2012). Conversation and Responsibility. New York: Oxford University Press. 260 р.
17. 17. Sartr, Zh.-P. (1953). Ekzistentsializm — eto gumanizm [Existentialism is humanism]. (Per. s fr. M. Greckogo [Translated from the French by M. Gretsky]). Moscow: Publishing house of foreign literature. 42 p. (In Russian).
18. 18. Schechtman, M. (2005). Experience, agency, and personal identity. Social Philosophy and Policy, 22, 2, 1–24.
19. 19. Volkov, D. B. (2016). Problema svobody voli: obzor klyuchevykh issledovaniy kontsa XX – nachala XXI vv. v analiticheskoy filosofii [The problem of free will: a review of key studies of the late XX – early XXI centuries in Analytical Philosophy]. Philosophical Journal, 9, 3, 175–189. (In Russian). EDN XAHHSJ. DOI: 10.21146/2072-0726-2016-9-3-175–189
20. 20. Voyskunskiy, A. Ye., Yevdokimenko A. S., & Fedunina N. YU. (2013). Setevaya i real’naya identichnost’: sravnitel’noye issledovaniye [Online and real-life identity: a comparative study]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 10, 2, 98–121. (In Russian). EDN QZBPEX. Retrived from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20155426
21. 21. Yemelin, V. A., & Tkhostov, A. Sh. (2020). Disformativnaya identichnost’ [Disformative identity]. Voprosy filosofii [Questions of philosophy], 4, 80–91. (In Russian). EDN NOPFMH. DOI: 10.21146/0042-8744-2020-4-80-91
Download file .pdf 343.6 kb